คู่มือการใช้งาน


# ชื่อคู่มือ ดาวน์โหลด
1 การเข้าใช้งานระบบ ดาวน์โหลด
2 การรีเซ็ตรหัสผ่าน ดาวน์โหลด
3 วิธีการลงทะเบียน (ผู้ใช้งานใหม่) ดาวน์โหลด
4 การตั้งค่ายืนยันตัวตนแบบ 2 ขั้นตอน ดาวน์โหลด
5 การมอบสิทธิ์เข้าใช้งานระบบ ดาวน์โหลด
6 การรับมอบสิทธิ์เข้าใช้งานระบบ ดาวน์โหลด
7 การทำธุรกรรมแทนผู้มอบสิทธิ์ ดาวน์โหลด
8 การยกเลิกมอบสิทธิ์ ดาวน์โหลด
9 การยื่นคำขอให้พิจารณาขอบข่ายฯ e-Scope ดาวน์โหลด

TiSI

@Line

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
โทร. 0 2430 6834 ต่อ 2450, 2451
e-Mail : nsw@tisi.mail.go.th
กองควบคุมมาตรฐาน
โทร. 0 2430 6821 ต่อ 1002, 1003
สำนักงานคณะกรรมการการมาตรฐานแห่งชาติ
โทร 024306825 ต่อ 1402
© 2565 สมอ.