ลงทะเบียนเพื่อเข้าใช้งานระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ สมอ.

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่


ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้

ข้อมูลผู้ติดต่อ

ข้อมูลสำหรับ Login เข้าใช้งานระบบ

รูปแบบรหัสผ่าน ต้องเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษ ตัวพิมพ์ใหญ่หรือตัวพิมพ์เล็ก ตัวเลข สัญลักษณ์ และความยาวไม่น้อยกว่า 8 อักษร
เลือกไฟล์ เปลี่ยน ลบ

สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษี หรือสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล

ระบุแนบเอกสาร ดังนี้ (* รับเฉพาะ file PDF ขนาดไม่เกิน 8Mb เท่านั้น)
กรณี นิติบุคคล หรือ ธุรกิจคนต่างด้าว ตาม พรบ.การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542
    - หนังสือรับรองบริษัท อายุไม่เกิน 6 เดือน ประทับตราบริษัทและให้คณะกรรมการเซ็นกำกับทุกแผ่น
    - หนังสือมอบอำนาจ ติดอากรแสตมป์ 30 บาท พร้อมประทับตราบริษัท
    - สำเนาบัตรประชาชน ของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ
กรณี เป็นชาวต่างชาติ
    - สำเนาหนังสือเดินทางผู้มีอำนาจ
    - หนังสือมอบอำนาจ ติดอากรแสตมป์ 30 บาท
    - สำเนาบัตรประชาชน ของผู้รับมอบอำนาจ